Bostadsförening

Boendeformen bostadsförening är en idag ovanlig boendeform med mycket gamla anor. När den väl uppmärksammas blandas den ofta ihop med bostadsrättsförening, något som är helt felaktigt. Bostadsförening och bostadsrättsförening är två skilda boendeformer, som i och för sig har vissa likheter med varandra, men som styrs av helt olika regelverk.

Bostadsföreningar kan sägas vara en föregångare till dagens bostadsrättsföreningar och var en boendeform som var vanligt förekommande innan den första bostadsrättslagen trädde i kraft 1930. Därefter kom boendeformen bostadsföreningar, i takt med att bildandet av bostadsrätter ökade, att minska i betydelse. Idag finns det ca 300 registrerade bostadsföreningar varav nästan 200 av dessa finns i Stockholms län.

Även om det finns vissa likheter mellan en bostadsförening och en bostadsrättsförening finns även avgörande skillnader. Den främsta skillnaden är att bostadsföreningar inte styrs av bostadsrättslagen. Istället styrs bostadsföreningar av lagen om ekonomiska föreningar. Rent praktiskt innebär detta bland annat att bostadsföreningar har en betydligt större frihet än vad en bostadsrättsförening har.

Vanliga frågor om bostadsförening

Är det möjligt att bilda en ny bostadsförening?

Nej, det är inte möjligt att bilda en ny bostadsförening. Regelverket innebär att de bostadsföreningar som redan existerar får finnas kvar och de behöver inte avvecklas eller ombildas till bostadsrätter senast ett visst datum. Dagens bostadsföreningar lever således kvar men några nya bostadsföreningar kommer inte att se dagens ljus.

Kan man bo hur länge man önskar i en lägenhet som tillhör en bostadsförening?

Hur länge man har rätt att bo i en lägenhet som tillhör en bostadsförening beror på dess stadgar. Ofta är rätten att nyttja en lägenhet i en bostadsförening begränsad i tiden med ett datum när man senast måste flytta ut.

Är det möjligt att pantsätta en lägenhet i en bostadsförening?

Om det är möjligt att pantsätta en lägenhet beror på bostadsföreningens stadgar. Generellt gäller att om lägenheten endast får nyttjas under en viss tid så det inte möjligt. Om upplåtelsetiden däremot är obegränsad kan det vara möjligt även om kreditgivare ofta är något försiktiga vad avser bostadsföreningar.

Är du nöjd med ditt besök?
0 / 5 0