Revers

En revers är ett juridiskt dokument i vilket en person, eller ett företag, förbinder sig att betala ett visst belopp enligt de villkor som framgår av reversen. Ett annat ord för revers är skuldebrev eller skuldförbindelse. Reglerna för reverser finns i en särskild lag, benämnd skuldebrevslagen, en lag som är tillämplig även på reverser.

En revers är juridiskt sett inte ett avtal. Ett avtal kräver att det finns flera parter och att parterna har förpliktelser och rättigheter enligt avtalet. Detta är inte fallet med en revers. En revers är en ensidig förpliktelse från en person, eller en juridisk person som t ex ett aktiebolag, att betala ett visst belopp.

Reverser är mycket vanliga i vardagslivet även om man inte tänker på det. T ex är de flesta banklån skrivna som reverser. Reverser används dessutom ofta vid lån mellan privatpersoner. Genom att skriva en revers vid privatlån undviker man framtida diskussioner om hur mycket pengar som lånats, vilka villkor som gäller för återbetalning av lånet mm.

Vanliga frågor om revers

Är det möjligt att begära ränta i en revers?

Ja, det är fullt möjligt att skriva in bestämmelser om ränta i en revers. Detta är dessutom något som bör skrivas in i reversen tillsammans med bestämmelser om när återbetalning av ska ske. Därigenom minskar man risken för framtida diskussioner och oenighet om vad man kommit överens om.

Vad är skillnaden mellan en enkel och en löpande revers?

Skillnaden mellan en enkel och en löpande revers är att en enkel revers inte är avsedd att överlåtas. Dvs, det är komplicerat för den som lånat ut pengar att sälja reversen. Löpande reverser å andra sidan är avsedda att överlåtas och används ofta vid t ex banklån.

Måste en revers vara skriftlig?

Ja, en revers måste vara upprättad i skrift för att revers ska anses föreligga. En muntlig utfästelse att betala en skuld är i sig gällande. Men utfästelsen att betala skulden måste göras skriftligen för att det ska anses vara en revers och därmed att reglerna i Skuldebrevslagen ska vara tillämpliga.

Är du nöjd med ditt besök?
0 / 5 0