Överlåtelseförklaring

Huvudregeln vid ingående av avtal är att även muntliga avtal är giltiga. Emellertid finns det ett antal undantag från denna huvudregel. Ett av dessa undantag avser överlåtelser av fastigheter. Avtal avseende överlåtelse av fastighet måste uppfylla vissa formkrav för att vara giltigt. Ett muntligt avtal avseende överlåtelse av en fastighet är inte giltigt.

Ett köpekontrakt avseende överlåtelse av en fastighet måste vara upprättat i skrift. Därutöver krävs att avtalet måste vara undertecknat av såväl köpare som säljare och att avtalet innehåller uppgifter om köpeskillingen och vilken fastighet som omfattas av överlåtelsen. Detta sker oftast genom angivande av fastighetens registerbeteckning. Avslutningsvis måste köpekontraktet även innehålla en överlåtelseförklaring.

En överlåtelseförklaring är i sig inte särskilt komplicerad. Vad som är väsentligt är att den innehåller en klar och tydlig formulering som innebär att äganderätten till fastigheten övergår från säljaren till köparen. Emellertid kan det vara en delikat uppgift att upprätta ett komplett överlåtelseavtal vilket är något som du endast bör göra om du är utbildad jurist.

Vanliga frågor om överlåtelseförklaring

Måste det finnas en överlåtelseförklaring i ett köpekontrakt avseende en fastighet?

Ja, det måste finnas en överlåtelseförklaring i ett köpekontrakt avseende en fastighet. Detta är ett krav enligt jordabalkens regler. Finns det inte en överlåtelseförklaring i köpekontraktet är avtalet ogiltigt i sin helhet och kan inte göras gällande av vare sig köparen eller säljaren.

Vad är ett köpebrev?

Ett köpebrev används ofta i samband med överlåtelse av fastigheter. Vanligtvis upprättar köparen och säljaren ett köpekontrakt, vilket bland annat innehåller en överlåtelseförklaring. Därutöver anger man ofta att köpebrev senare ska upprättas. Detta innebär att köpet gjorts villkorat av att köparen fullgör sin betalning. När det har skett utfärdas ett köpebrev.

Kan en överlåtelseförklaring vara muntlig?

Nej, en överlåtelseförklaring kan inte vara muntlig. En muntlig överlåtelseförklaring avseende en fastighet är ogiltig och kan inte göras gällande av vare sig köparen eller säljaren. Enligt jordabalkens regler måste en överlåtelseförklaring vara upprättad i skrift och föras in i köpehandlingen, vilken ska undertecknas av såväl köpare som säljare.

Är du nöjd med ditt besök?
0 / 5 0