Kommunalt Bostadsbolag

Ett kommunalt bostadsbolag, eller allmännyttigt bostadsföretag som det också kallas, är ett bostadsbolag vars uppgift är att tillhandahålla hållbara och prisvärda bostäder för alla och därmed bidra till stabilitet på hyresmarknaden. Det övergripande syftet med kommunala bostadsbolag är att underlätta bostadsförsörjningen i kommunerna. Idag tillhör 46 procent av alla hyresrätter kommunala bostadsbolag.

Den grundläggande tanken bakom kommunala bostadsbolag är att bostäderna ska vara tillgängliga för alla oavsett inkomst, ursprung, ålder eller hushållstyp. De ska även vara aktivt engagerade i att stärka och utveckla de stadsdelar där deras bostäder finns. I syftet ingår ett aktivt samhällsansvar och det innebär att man till arbetar för att bidra till en hållbar utveckling.

Samtidigt som verksamheten ska främja bostadsförsörjningen inom kommunen genom att tillgodose olika bostadsbehov så ska verksamheten också bedrivas enligt affärsmässiga principer för att konkurrensen inte ska bli snedvriden. Syftet med kravet är att undvika risk för snedvridning av konkurrensen med privata hyresvärdar. Bolagen måste med andra ord kombinera samhällsansvar med affärsmässighet.

Vanliga frågor om kommunala bostadsbolag

Vad är en kommunal hyreslägenhet?

En kommunal hyreslägenhet är en hyresrätt som förvaltas av ett kommunalt bostadsbolag. Kommunala bostadsbolag ska tillgodose många olika behov på bostadsmarknaden och erbjuda ett brett utbud av bostäder av god kvalitet för alla behov. De ska också ge hyresgästerna möjlighet till inflytande över sitt boende.

Vad är allmännyttan?

Allmännyttan, eller ett allmännyttigt bostadsföretag, är oftast ett kommunalt aktiebolag men kan även vara en stiftelse. En eller flera kommuner har gemensamt det bestämmande inflytandet över bolaget, som i allmännyttigt syfte förvaltar fastigheter med hyreslägenheter. Allmännyttans viktigaste uppgift är att bygga och erbjuda hållbara och prisvärda bostäder för alla samt erbjuda hyresgästerna boendeinflytande.

Vad innebär affärsmässiga principer?

Affärsmässiga principer innebär att kommunala bostadsbolag är undantagna från kommunallagens självkostnadsprincip samt förbudet mot att driva företag i vinstsyfte. Meningen med kravet är att undvika risken för snedvridning av konkurrens. De ska även utgå ifrån vad som är långsiktigt bäst för företaget, inom ramen för de regler och normer som finns.

Är du nöjd med ditt besök?
0 / 5 0