Gravationsbevis

Ett gravationsbevis är ett skriftligt dokument av vilket det framgår vem som äger en viss egendom och vilka rättigheter som belastar egendomen. Som exempel på rättigheter som kan belasta egendom kan nämnas inteckningar och olika nyttjanderätter. Gravationsbevis används framförallt rörande egendom som fastigheter och fartyg, men det kan även handla om t.ex. företag.

Vad avser fastigheter förekommer det fortfarande att man använder termen gravationsbevis. Sedan ett antal år tillbaka är den korrekta termen emellertid ”Fastighetsregisterbevis” och det är även den term som används av Lantmäteriet vilket är den myndighet som ansvarar för fastighetsregisterbevisen. I det följande kommer vi för enkelhetens skull att använda oss av termen gravationsbevis.

Ett gravationsbevis avseende en fastighet är ett omfattande dokument där det är möjligt att utläsa det mesta om en fastighet. Till exempel är det möjligt att från ett gravationsbevis utläsa vem som äger fastigheten, fastighetens omfång och areal, vilka rättigheter som har skrivits in på fastigheten, vissa taxeringsuppgifter och en hel del annat.

Vanliga frågor om gravationsbevis

Var kan jag begära ut ett gravationsbevis för en fastighet?

Du kan begära ut ett gravationsbevis för en fastighet hos Lantmäteriet vilket är den myndighet som hanterar alla offentliga uppgifter avseende fastigheter. Kostnaden för ett gravationsbevis är 230 kronor och du kan kontakta Lantmäteriet via dess hemsida, per e-post eller per telefon.

Framgår det av ett gravationsbevis vem som äger en fastighet?

Ja, beställer du ett gravationsbevis avseende en fastighet kan du se vem som är ägare till fastigheten. Är det flera ägare till fastigheten framgår även respektive ägarandel och när de köpt fastigheten. Gravationsbeviset är ett mycket detaljerat dokument med uppgifter om det mesta rörande en fastighet.

Är det möjligt att i ett gravationsbevis se vilka lån som finns på en fastighet?

Nej, det är inte möjligt att i ett gravationsbevis se exakt vilka lån som finns. Emellertid framgår det vilka inteckningar som finns och med hjälp av dessa uppgifter är det möjligt att få en uppfattning om vilka lån som belastar fastigheten.

Är du nöjd med ditt besök?
0 / 5 0