Arvode

Arvode är något som betalas ut för utförda tjänster eller i samband med att någon har förmedlat en tjänst som exempelvis bidragit med kunder till ett företag. Ett exempel kan vara att en mäklare erhåller ett arvode för att ha förmedlat en bostadsaffär vilket innebär att uppdragsgivaren betalar ett förutbestämt arvode till mäklaren.

Det finns olika typer av arvoden som bland annat att du betalar ett arvode till ett företag, vilket innebär att företaget själva beskattar sitt arvode. Om du betalar arvode för en utförd tjänst till en privatperson så är det du själv som ska betala in skatt för det arvode som du betalar.

Om du driver ett företag där du har en styrelse så är det normalt att du betalar ersättning till styrelsemedlemmarna i form av styrelsearvoden till för det arbete som de utför åt företaget. Arvodets storlek bestäms av styrelsen på ett styrelsemöte och beror ofta till stor del på hur mycket tid som styrelsemedlemmarna lägger ned på företaget.

Vanliga frågor om arvode

Finns det både fasta och rörliga arvoden?

Det finns både fasta och rörliga arvoden, om du exempelvis anlitar någon att marknadsföra dina produkter och betalar ut ett fast arvode per kund som denne lyckas fånga in. Ett arvode kan också vara en viss procent av försäljningssumman då du anlitar någon att sälja ett föremål för din räkning.

Är arvoden skattepliktiga?

Arvoden som du betalar ut är skattepliktiga. Om du betalar ut arvoden till en privatperson så är det du själv som ansvarar för att skatten betalas in. Det kan gälla både arbetsgivaravgift och skatt. Om du betalar ut arvoden till ett företag så är det företaget själva som ansvarar för att betala skatt.

Är arvode och lön samma sak?

Arvode och lön är normalt inte samma sak. Ett arvode betalar du vanligtvis ut som en ersättning för en utförd tjänst vid ett enstaka tillfälle. Om du exempelvis anlitar en mäklare för att sälja din bostad så betalar du ett arvode i samband med att försäljningen är klar.

Är du nöjd med ditt besök?
0 / 5 0